Search
  • Dani Inbar

המחקר על ה.ז (פולין, אוקראינה וישראל)


ה.ז היא רופאה ,תושבת ישראל, וסבתא ל-7 נכדים, ילידת העיר ליבוב באוקראינה (פעם בפולין). היא נולדה בסוף 1938 ולפני שהוריה נאספו לגטו ליבוב היא נמסרה לדודתה. כשסכנה ריחפה על הדודה היא נמסרה לכפרית, גויה, וזו עם אחותה שמרו עליה במסווה של בת משפחה. על כך זכו ברבות הזמן להכרה כחסידי עולם.

אחרי סיום המלחמה פנו האחיות הגויות לגורמי הסוכנות היהודית ומסרו על הילדה ששמרו ואף הצליחו לאתר קרובת משפחה מצד האם שגידלה אותה בביתה. ה.ז הייתה תלמידה מצטיינת,למדה רפואה בליבוב, באוניברסיטה שבה סיים גם אביה את לימודי הרפואה שלו.

מפי קרובת המשפחה שגידלה אותה, נודעו לה כל מיני פרטים על משפחת האם. הייתה זו משפחת רופאים אמידה.לגבי אביה היא לא ידעה דבר. מכאן החל המחקר שלנו (שלי ושלה כי במחקר כזה נחוץ שיתוף פעולה אקטיבי של בעל העניין).

עד לכניסתי לתמונה, עשתה ה.ז הרבה פעולות כדי ללמוד משהו על אביה. היא כתבה לארכיונים בליבוב, הנציחה את זכר הוריה ביד ושם, הפעילה חוקרת מוכשרת (שפרסמה את סיפורה בארץ ובחו"ל), נפגשה בפראג עם אחיה של האם, אך לא הצליחה לדלות ממנו פרטים על האב. לאחר מחקר שערך שנתיים שכלל הסתייעות במקורות כתובים,בארכיונים וקשרים מקצועיים, הצלחנו לאתר חוקר מקומי באוקראינה ששלח לנו את הדיפלומה של אביה, את תצלום הבית והקליניקה שבו חי ופעל אביה כרופא. לאחרונה הישגנו בעמל רב (האוקראינים כמעט ואינם משתפים פעולה עם חוקרים ובני משפחה בהשגת תעודות) את תעודת הנישואין של הוריה. זהו הישג כביר כי לראשונה נודע לה.ז מי הם סבה וסבתה ומתי נישאו הוריה. כרגע היעד הנכסף הוא להשיג תצלום של הוריה. זוהי משימה כמעט בלתי אפשרית,אבל לא נרפה מן היעד עד להשגתו.

תוצרים נלווים למחקר :

  • לה.ז יש תמונה קצת ברורה יותר ביחס להוריה ויש תחילתו של עץ משפחתי מצד האב .

  • הושג עניין רב יותר של ילדיה הבוגרים בקורותיה של המשפחה.


31 views0 comments

Recent Posts

See All

אמינות בחקר שורשים משפחתיים

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל : המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן

התהליך הריגשי שהמחקר הגנאולוגי מעורר

המחקר הגנאולוגי עוסק בעבר, במקומות, אנשים, יחסים, רכוש כסף, תרבות, היסטוריה, אתיקה ורגשות אנושיים. המחקר עשוי להציף ברוב המקרים ברגשות נעימים של תקווה, סקרנות, אשליה, הזדהות ושמחה אבל במקרים מסוימים ה

סיפורה של ר.ק (ישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה)

ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה. מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן. כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית. בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפ

©2016 BY DANI INBAR.