Search
  • Dani Inbar

סיפורה של ר.ק (ישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה)


ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה. מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן. כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית.

בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפציג גרמניה, היא ידעה תאריכים ושמות סבה וסבתה. בד"כ ידעה את הפרטים שנכתבו באתר ההנצחה לחללי צה"ל, כמו כן החזיקה בתמונה שלו שצולמה די בסמוך למותו. מידי שנה היא נוהגת לפקוד את קברו בבית הקברות בדגניה. עוד ידעה לספר כי בטרם עלייתו ארצה הכשיר עצמו לעליה בקיבוץ באירופה, בכך ניצלו חייו מהצורר הנאצי. המחקר לחשיפת פרטים נוספים על ה.ק כלל עיון בעשרות אתרי מידע, קשרים עם חוקרים בגרמניה וגביית עדויות מפי חבריו לספסל הלימודים בלייפציג. חברים שלא ידענו קיומם קודם למחקר. ידעו לספר ש ה.ק היה תלמיד חרוץ ושקדן, חביב וחברותי וארבעת החברים ניצלו את החופשות כדי לטייל ברחבי גרמניה. חברים אלו אחד מירושלים,השני מקנדה והשלישי מארה"ב ,סיפקו לנו תצלומים נדירים של ה.ק מגיל ההתבגרות שלא היו מוכרים לבתו ר.ק. מעיון במסמכים נודע לנו שלה.ק הייתה אחות צעירה שנמלטה ביחד עם הוריה לצרפת, אך הצורר הנאצי השיג אותם גם שם ושלח אותם בחזרה לגרמניה ,להשמדה.

תוצרים נלווים :

  • בעתיד תוכל ר.ק לתבוע את רכוש המשפחה שנגזל בשואה,שכן היא היורשת היחידה.

  • ר.ק יכולה עכשיו לבנות תמונת מצב עדכנית לגבי אביה ומשפחתו ואולי לבנות עץ.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

אמינות בחקר שורשים משפחתיים

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל : המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן

התהליך הריגשי שהמחקר הגנאולוגי מעורר

המחקר הגנאולוגי עוסק בעבר, במקומות, אנשים, יחסים, רכוש כסף, תרבות, היסטוריה, אתיקה ורגשות אנושיים. המחקר עשוי להציף ברוב המקרים ברגשות נעימים של תקווה, סקרנות, אשליה, הזדהות ושמחה אבל במקרים מסוימים ה

סיפורם של האחים ח.מ ו- א.מ בישראל.(ראשית שנת 2014 )

האחים, בני 60+, פנסיונרים ממוצא בולגרי פנו אלי כשבפיהם סיפור טרגי על אח קטן שעלה עם ההורים וח.מ מבולגריה בשנת 1949 ונפטר במעברת "פרדס חנה" באותה שנה. ללא קבר, ללא תעודת זיהוי ושם פרטי - דיקו, שיש ספק

©2016 BY DANI INBAR.