Search
  • Dani Inbar

סיפורם של האחים ח.מ ו- א.מ בישראל.(ראשית שנת 2014 )


האחים, בני 60+, פנסיונרים ממוצא בולגרי פנו אלי כשבפיהם סיפור טרגי על אח קטן שעלה עם ההורים וח.מ מבולגריה בשנת 1949 ונפטר במעברת "פרדס חנה" באותה שנה.

ללא קבר, ללא תעודת זיהוי ושם פרטי - דיקו, שיש ספק לגביו.

על פניו הסיפור הטרגי המוכר לכולנו מפי מאות משפחות ממוצא תימני. ההורים שלהם לא נידבו פרטים נוספים על מחלתו, פטירתו וקבורתו.

ואכן, למרות שנעשו נסיונות לדובב את ההורים וקרובי משפחה אחרים, לא נוספו פרטים לסיפור.

.ח.מ אף התוודה שמידי פעם עלה בו ספק האם היה בכלל אח כזה.

בעקבות פניתי לארכיון הציוני השגתי מידע יקר ערך ,שממנו למדנו שהיה אח כזה שעלה לישראל עם ח.מ וההורים בשנת 1949 .

זה כשלעצמו הסתבר כמידע משמח שהפיח חיים בלב האחים.

בהמשך ח.מ מצא באתר חברת קדישא מעט פרטים על קבורתו של האח אך ללא ציון של בית הקברות שבו נטמן.

בעזרת קשרים עם עמיתים, משרד הפנים וחברת קדישא מצאתי שחלקת הקבר נמצאת בקרית שאול.כאן זכינו לליווי צמוד ומצויין של איש חברת קדישא המקומית שבסבלנות ובעזרת מפות ורישומים מדוייקים שנשתמרו במצב מצויין במשך 64 שנים, נמצא מיקומו המדוייק של הקבר, אך ללא מצבה. איש לא הקים מצבה לדיקו הפעוט. הוא דוד. כאן אמרו האחים בקול נרגש וגרון חנוק מדמעות,"קדיש יתום", בעזרתו האדיבה של האיש הטוב של חברת קדישא.

מפיו נודע לנו שבסיפור מרגש כזה של איחוד מחדש הוא לא נתקל מימיו.

תוצרים נלווים למחקר:

1. ישנה כאן סגירת מעגל נפשית אצל שני האחים,שהשקיעו בפרשה העלומה הזו אנרגיה נפשית מרובה במהלך השנים.

2. אומת סופית הסיפור הטרגי של ההורים.

על חלקת הקבר תבנה מצבה הולמת המכבדת את הפעוט


22 views0 comments

Recent Posts

See All

אמינות בחקר שורשים משפחתיים

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל : המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן

התהליך הריגשי שהמחקר הגנאולוגי מעורר

המחקר הגנאולוגי עוסק בעבר, במקומות, אנשים, יחסים, רכוש כסף, תרבות, היסטוריה, אתיקה ורגשות אנושיים. המחקר עשוי להציף ברוב המקרים ברגשות נעימים של תקווה, סקרנות, אשליה, הזדהות ושמחה אבל במקרים מסוימים ה

סיפורה של ר.ק (ישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה)

ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה. מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן. כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית. בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפ

©2016 BY DANI INBAR.