Search
  • Dani Inbar

אמינות בחקר שורשים משפחתיים


במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל :

המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן ולשחזר היסטוריה משפחתית קרובה ככל האפשר לאמת.

כדי להשיג מטרה זו , אנו פועלים על פי אמות מידה מקובלות כסטנדרטים בקהילת הגנאולוגים המקצועיים ולפיהן נמדדת האמינות המידע הנאסף על ידנו לגבי שורשי המשפחה, יחסים הדדיים, אירועי חיים ומידע ביוגרפי.

אמות המידה לאמינות זו מכונים Genealogical Proof Standard או בקיצור G.P.S .

אנו משתמשים ב-G.P.S גם כדי לבסס מהימנות אמות המידה הגנאולוגיות לגבי מידע הנמסר ע"י אחרים, בין שזה נוגע למשפחתם או למשפחתנו.

תהליך G.P.S מורכב מהשלבים הבאים בקשורים זה בזה:

1. אנו מנהלים חיפוש מושכל ומושקע על פי מקורות מהימנים של אינפורמציה שמתייחסים לזהות, ליחסי גומלין, ארועי חיים או סוגיות במחלוקת.

2. אנו כוללים בלקט המידע שלנו מראי - מקום (citations) מדוייקים ושלמים לגבי המקורות של כל פריט מידע שאנו משתמשים בו.

3. אנו מנתחים ומעריכים את יחסי הגומלין בין כל חלקי האינפורמציה השונים כדי לבסס את איכותם כעובדות.

4. אנו מתייחסים בכובד ראש לכל קונפליקט הנגרם על ידי ראיות סותרות או מנוגדות זו לזו במטרה להציע פתרון משוער וסביר לשאלה המחקרית.

5. לבסוף אנו כותבים מסקנות מעמיקות, מנומקות .


47 views0 comments

Recent Posts

See All

התהליך הריגשי שהמחקר הגנאולוגי מעורר

המחקר הגנאולוגי עוסק בעבר, במקומות, אנשים, יחסים, רכוש כסף, תרבות, היסטוריה, אתיקה ורגשות אנושיים. המחקר עשוי להציף ברוב המקרים ברגשות נעימים של תקווה, סקרנות, אשליה, הזדהות ושמחה אבל במקרים מסוימים ה

סיפורה של ר.ק (ישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה)

ר.ק נולדה בקיבוץ בעמק הירדן כשנה לפני קום המדינה. מעולם לא הכירה את אביה שנהרג בקרב להגנת עמק הירדן. כמו כן היא שמעה וידעה עליו מעט מאוד, אולי כיוון שאמה נישאה בשנית. בראיון הראשוני סיפרה שנולד בליפ

סיפורם של האחים ח.מ ו- א.מ בישראל.(ראשית שנת 2014 )

האחים, בני 60+, פנסיונרים ממוצא בולגרי פנו אלי כשבפיהם סיפור טרגי על אח קטן שעלה עם ההורים וח.מ מבולגריה בשנת 1949 ונפטר במעברת "פרדס חנה" באותה שנה. ללא קבר, ללא תעודת זיהוי ושם פרטי - דיקו, שיש ספק

©2016 BY DANI INBAR.