Archive

מחקר השורשים של ע.ו (פולין, גרמניה, ישראל וארה"ב)

ע.ו הוא יליד גרמניה. עד שבנו החל "בעבודת שורשים" בכיתה ז', לא גילה עניין מיוחד בשורשי משפחת אימו בפולין ולמעשה הבין עד כמה הוא יודע מעט רק כאשר נשאל לשמות סבו וסבתו מצד אימו, ומצא עצמו מגמגם. כל שידע לומר לבנו היה שכולם ניספו בשואה, להוציא אח אחד של אימו שהיגר לארה"ב ושני שנותר ברוסיה ועימו וצאצאיו התקיים קשר רופף. לאט לאט תוך מסע מחקרי חובק עולם באמצעות שיחות עם קרובי המשפחה המעטים ששרדו את השואה, חקירת בסיסי נתונים, ביקור בארכיונים ובמוזיאונים, עיון בספרי זיכרון וקשרי גומלין עם חוקרים בארץ ברחבי העולם, התגלה עולם משפחתי עשיר. נבנה עץ משפחתי הכולל 373 בני משפחה (רובם הושמדו בשואה), נחשפה עיירת המקור בפולין ו "האב המשפחתי הקדום" שנולד בה בשנת 1764 ב-PRZEDBORZ התגלה שמרבית הגברים לאורך הדורות עסקו במקצועות הקשורים בעץ. רובם היו נגרים, חרטים ופסלים, ומקצתם בעלי מחסנים ומנסרות לחיתוך עץ. כולם היו קשורים זה בזה בקשרי עבודה ופרנסה. אגב המחקר התגלו שני בני דודים מדרגה ראשונה בארה"ב ונוצר עימם קשר חם ושתי אחיות למחצה שאיתן הקשרים הולכים ונבנים.

תוצרים נלווים למחקר:

  • נוצר עץ משפחתי עשיר הכולל 373 שמות והקשרים המשפחתיים בניהם לאורך 7 דורות

  • ע.ו חש שנטע עץ עמוק שורשים מפרורים ופרורי מידע שהותירו הגרמנים

  • ישנה מורשת מסוימת להנחיל לדורות הבאים