Archive

אמינות בחקר שורשים משפחתיים

במסגרת לימודי המחקר הגנאולוגי באוניברסיטת בוסטון נכספתי והתחייבתי לפעול על פי אמות מידה של מהימנות ואמינות שיוצגו לעיל :

המטרה החשובה ביותר עבור כל חוקרי השורשים המשפחתיים (גנאולוגים) היא לאסוף, לארגן ולשחזר היסטוריה משפחתית קרובה ככל האפשר לאמת.

כדי להשיג מטרה זו , אנו פועלים על פי אמות מידה מקובלות כסטנדרטים בקהילת הגנאולוגים המקצועיים ולפיהן נמדדת האמינות המידע הנאסף על ידנו לגבי שורשי המשפחה, יחסים הדדיים, אירועי חיים ומידע ביוגרפי.

אמות המידה לאמינות זו מכונים Genealogical Proof Standard או בקיצור G.P.S .

אנו משתמשים ב-G.P.S גם כדי לבסס מהימנות אמות המידה הגנאולוגיות לגבי מידע הנמסר ע"י אחרים, בין שזה נוגע למשפחתם או למשפחתנו.

תהליך G.P.S מורכב מהשלבים הבאים בקשורים זה בזה:

1. אנו מנהלים חיפוש מושכל ומושקע על פי מקורות מהימנים של אינפורמציה שמתייחסים לזהות, ליחסי גומלין, ארועי חיים או סוגיות במחלוקת.

2. אנו כוללים בלקט המידע שלנו מראי - מקום (citations) מדוייקים ושלמים לגבי המקורות של כל פריט מידע שאנו משתמשים בו.

3. אנו מנתחים ומעריכים את יחסי הגומלין בין כל חלקי האינפורמציה השונים כדי לבסס את איכותם כעובדות.

4. אנו מתייחסים בכובד ראש לכל קונפליקט הנגרם על ידי ראיות סותרות או מנוגדות זו לזו במטרה להציע פתרון משוער וסביר לשאלה המחקרית.

5. לבסוף אנו כותבים מסקנות מעמיקות, מנומקות .